English

+1 demo: Basic page

محصولات

پمپ های ساخت آریا سپهر کیهان جهت مصارف صنعتی طراحی شده اند و بر اساس مکانیزم انتقال سیال توسط پمپ شامل انواع پمپ های گریز از مرکز (سانتریفیوژ)، جابه جایی مثبت (روتاری: دنده ای و پیچی) میباشند، محصولات این شرکت مطابق با استانداردهای روز مربوط به صنایع تولید پمپ (مانند API 676 - API 610 و ISO 5199) طراحی و تولید میشوند.

این پمپها شامل مدلهای زیر میباشند: